Regulamin

iconRegulamin w wersji PDF

1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.cotofoto.pl (dalej: "Serwis internetowy") prowadzony przez firmę Cyfrowa Foto Sp. z o.o. pod adresem Zaczernie 190 (36-062 Zaczernie), NIP 813-34-69-935 , REGON 180149478, numer KRS: 0000259700. Wysokość kapitału zakładowego spółki: 50 000 zł. adres poczty elektronicznej: info@cotofoto.pl numer telefonu: 17 27 55 288* (dalej: Usługodawca).
  *opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora
 2. Definicje:
  Serwis internetowy - serwis Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://www.cotofoto.pl
  Właścicielem serwisu jest firma Cyfrowa Foto Sp. z o.o. zlokalizowana pod adresem: Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, NIP 813-34-69-935 , REGON 180149478 adres poczty elektronicznej: info@cotofoto.pl , numer telefonu: 17 27 55 288 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).
  AUKCJA - proces o zdefiniowanym okresie trwania, w czasie którego Usługodawca składa Użytkownikom Ofertę promocyjną, a zarejestrowani Użytkownicy mają możliwość zawierania umów kupna.
  OFERTA PROMOCYJNA – oferta zamieszczona przez Usługodawcę w serwisie Cotofoto.pl dotycząca sprzedaży Kodów promocyjnych, zawierająca warunki i zasady skorzystania z usługi lub zakupu towaru.
  UŻYTKOWNIK – podmiot, który spełnia i akceptuje wszystkie Warunki korzystania z serwisu Cotofoto.pl oraz dokonał prawidłowej Rejestracji, w wyniku czego utworzone zostało dla niego Konto.
  KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
  POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
  REGULAMIN – niniejszy regulamin.
  USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  USŁUGODAWCA – firma Cyfrowa Foto Sp. z o.o. zlokalizowana pod adresem: Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, NIP 813-34-69-935 , REGON 180149478 adres poczty elektronicznej: info@cotofoto.pl, numer telefonu: 17 27 55 288. (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).

2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto
  - Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj mnie”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  - Komputer,  laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  - Dostęp do poczty elektronicznej.
 4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Warunki sprzedaży

 1. Cotofoto.pl publikuje Aukcje w serwisie Cotofoto.pl na podstawie umowy-zlecenia zawartej z Usługodawcą, której przedmiotem jest umożliwienie Usługodawcy sprzedaży Kodów promocyjnych Użytkownikom.
 2. Okres trwania Aukcji jest ograniczony czasowo i jest ustalany dla każdej Oferty promocyjnej indywidualnie.
 3. Użytkownik składa ofertę kupna Kodu promocyjnego wybierając opcję „Kup teraz”.
 4. Użytkownik może zakupić dowolną liczbę Kodów promocyjnych.

 5. Po wybraniu opcji „Kup teraz”, każdy z wybranych Kodów trafia do koszyka Użytkownika. Użytkownik może usunąć z koszyka wybrane pozycje. Użytkownik może dokonać płatności tylko za wybrane pozycje w koszyku lub za wszystkie zakupione oferty łącznie.

 6. Po złożeniu oferty kupna Kodu promocyjnego Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności jednym z dwóch dostępnych sposobów: poprzez elektroniczny system DotPay, przelewem bankowym.

 7. Po złożeniu oferty kupna przez Użytkownika, Kod jest dostępny w Koncie Użytkownika w zakładce Moje zamówienia → Kody promocyjne

 8. Kod promocyjny stanowi podstawę do zamówienia produktu, który został opisany w Ofercie Promocyjnej.

 9. O ile nie zostało wskazane inaczej, każdy kod można wykorzystać tylko raz.

 10. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane w serwisie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 11. Cena Kodu promocyjnego, widoczna w serwisie internetowym, podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

 12. Cena Kodu promocyjnego, widoczna w serwisie internetowym, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta oferty kupna.

 13. Serwis Internetowy udostępnia następujące sposoby płatności:

  Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu DOTPAY.PL - możliwe sposoby płatności:
  Karty płatnicze: Visa, MasterCard, JCB, Diners Club, Visa Electron, Maestro.
  Kanały płatności (szybki przelew): mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, BPH Pay By Link, Pekao24Przelew, Przelew24 BZWBK, Płacę z inteligo, Płacę z iPKO, Płać z ING, R-Przelew, Płacę z Aliorbankiem, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Millennium płatności internetowe, Płacę z Citi Handlowy, Płać z BOŚ, VIA Moje Rachunki, ING Online, Przelew z BPH, Deutsche Bank PBC, Polbank, Kredyt Bank KB24, iPKO, Credit Agricole Bank, Invest Bank, BGZ, BNP Paribas, Przelew z mBank, VW Bank Direct

 14. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl:
  DOTPAY.PL - DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych. (dalej: DOTPAY).

4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:
  - Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (prowadzenie Konta w serwisie internetowym).
  - Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości e-mail na adres mailowy: info@cotofoto.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy: Cyfrowa Foto Sp. z o.o., Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie.
  - Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
  - Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, w drodze porozumienia stron.
 3. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:
  - Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego:
  DOTPAY – formularz kontaktowy (link); numer telefonu: (12) 688 26 00; numer fax: (12) 688 26 99; adres e-mail: biuro@dotpay.pl; adres korespondencyjny: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska.

5. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres Usługodawcy (Serwisu Internetowego): Cyfrowa Foto Sp. z o.o., Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  - Dotyczących nagrań audio i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  - Umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  - Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  - Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  - Dostarczania prasy,
  - Usług w zakresie gier hazardowych.
 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 5. Usługodawca dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy).
 6. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
 7. Konsument odstępujący od umowy wykonania ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Serwisu Internetowego.

iconFormularz odstąpienia od umowy

6. Informacje dodatkowe

 1. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  - Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
  - Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje poprzez wysłanie Klientowi w wiadomości e-mail treści zawieranej umowy
  - Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

7. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu: Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn t.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
  Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Rozstrzyganie sporów:
  - Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  - Użytkownik będący konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.